• สินค้าในรถเข็น : 0 ชิ้น
 • หน้าหลัก สินค้าใหม่ ? สินค้าพิเศษ ชำระเงิน แจ้งชำระเงิน แจ้งรหัสพัสดุสาระน่ารู้
 • สมัครสมาชิก
 • เข้าสู่ระบบ
 • ติดต่อเรา
 • 2014-05-29 01:41:37
  เล่นหยอดบล็อก (Sorting blocks) เสริมพัฒนาการลูกรัก

  การเล่นหยอดบล็อก (Sorting blocks) หมายถึง กิจกรรมการเล่นในมุมบล็อกของเด็กปฐมวัยในช่วงกิจกรรมเสรีซึ่งเด็กปฐม วัยได้มีโอกาสเล่นบล็อกหยอด (Blocks for Sorting) ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ เช่น แท่งไม้ พลาสติก หรือวัสดุอื่น มีวัตถุประ สงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา บล็อกหยอดจะประกอบด้วยอุปกรณ์การเล่นแยกเป็น 2 ส่วน คือ
  • ส่วนแรกจะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้มีรูปร่างต่างๆ เช่น ออกแบบเป็นตัวบ้าน สัตว์ ยานพาหนะ รูปลูกเต๋า โดยส่วนด้านข้างและด้านบนจะเจาะรูให้เป็นช่องที่มีรูปร่างต่างๆ เพื่อที่จะได้นำชิ้นส่วนอุปกรณ์การเล่นส่วนที่สองมาใส่ให้ตรงกับช่องนั้นๆ
  • ส่วนที่สองของอุปกรณ์การเล่นบล็อกหยอด จะเป็นชิ้นส่วนที่ทำมาจากแท่งไม้ พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีรูปร่างลักษณะตรงกับช่องของอุปกรณ์ในส่วนแรก
  สำหรับการออกแบบอุปกรณ์ในส่วนแรกจะเป็นรูปร่างใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจเจาะให้เป็นรูปเรขาคณิต เป็นรูปสัตว์ ผลไม้ สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ ทั้งนี้บล็อกหยอดที่ใช้กับเด็กปฐมวัยอาจยึดเนื้อหาที่เรียนรู้หรือหัวเรื่องเป็นหลัก เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน เช่น
  • การสอนให้เด็กรู้จักรูปทรงเรขาคณิต ก็ออกแบบบล็อกหยอดให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม วงรี ฯลฯ
  • ถ้าต้องการให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข 1 – 10 ก็สามารถออกแบบบล็อกให้ให้เป็นตัวเลข
  • หรือถ้าให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องครัว ก็สามารถออกแบบบล็อกหยอดให้มีรูปช้อน จาน ชาม หม้อ ฯลฯ
  ซึ่งในปัจจุบันนี้การออกแบบบล็อกหยอดจะมีความสวยงามและน่าสนใจ ทำให้เด็กอยากเล่นและเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ยิ่งเด็กมีโอกาสได้เล่นมากเท่าไร ย่อมทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะและมีพัฒนาการมากขึ้นเท่านั้น การเล่นหยอดบล็อกเป็นกิจกรรมการเล่นประเภทหนึ่งที่ครูปฐมวัยจัดให้เด็กได้เล่นในช่วงกิจกรรมเสรีหรือเล่นตามมุม ทำให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

  การเล่นหยอดบล็อกมีความสำคัญและความเป็นมาอย่างไร?ความสำคัญ?

  ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัยควรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสเล่น ทั้งการเล่นอิสระและกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้ผ่านการเล่น ดังที่ โฟรเบล (Friedrich Wilhelm August Fröbel) นักการศึกษาคนสำคัญซึ่งรับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการอนุบาลศึกษา ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยว่า “การเล่นเป็นการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้” ซึ่งสอดคล้องกับมิลลี่ อัลมี่ (Millie Almy) ที่เชื่อว่า การเล่นเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น ผู้ ใหญ่ควรจะให้โอกาสและสนับสนุนเด็กให้ได้เล่น และเด็กจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการสังเกตและการลงมือปฏิบัติ รูดอล์ฟและโคเฮน (Marguerita Rudolph and Dorothy Cohen) กล่าวว่า การเล่นเป็นกระบวนการของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งการเล่นจะมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ
  • การเล่นจะนำไปสู่การค้นพบและความคิด
  • การเล่นเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับสังคม
  • และการเล่นนำเด็กไปสู่ภาวะความสมดุลทางอารมณ์
  การเล่นเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การเล่นของเด็กเปรียบได้กับการทำงานของผู้ใหญ่ จะต่างกันตรงที่ผู้ใหญ่ทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ แต่การเล่นของเด็กจะจบลงในตัวเอง โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากความพึงพอใจตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การเล่นเป็นกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับโดยความสมัครใจของตัวเด็กเองโดยไม่มีการบังคับ การเล่นจึงเป็นกระบวนการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม อีกทั้งยังช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์อีกด้วย
  บล็อก (Block) เป็นอุปกรณ์การเล่นอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และให้ความสนุกอย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย บล็อกมีหลายรูป แบบ หลายขนาด ผลิตจากวัสดุหลายชนิด อาจทำมาจากแท่งไม้ เศษวัสดุ กระดาษ กล่อง ฯลฯ บล็อกสามารถนำไปใช้งานอย่างเดียว หรือนำไปประกอบรวมเข้ากับอุปกรณ์อย่างอื่น ซึ่งนำพาความสนุกสนานในการเล่นอย่างไม่มีขีดจำกัด บล็อกแต่ละชุดอาจจะมีแบบและจำนวนแตกต่างกัน บางชุดมีขนาดเล็ก มีจำนวนเพียง 20 ชิ้น บางชุดมีขนาดใหญ่ จำนวนมากอาจถึงร้อยกว่าชิ้น ซึ่งลักษณะของบล็อกอาจจะมีรูปทรงแตกต่างกันไป บล็อกมีหลายชนิดจะเรียกแตกต่างกันตามแต่วัสดุที่ประ กอบขึ้น ได้แก่
  • บล็อกกล่องกระดาษแข็ง เป็นบล็อกที่ทำมาจากเศษกระดาษแข็งของกล่องใส่ของชิ้นใหญ่ มีลักษณะคล้ายแท่งอิฐ บล็อกชนิดนี้มีประโยชน์มากสำหรับเด็กเล็ก เพราะจะมีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง และราคาไม่แพง
  • บล็อกเลโก้ จัดเป็นเครื่องเล่นประเภทบล็อกชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็ก มีหลายรูปร่าง สามารถวางไว้บนโต๊ะและมีหลายสี เป็นการเร้าความสนใจเด็กไปในตัว เพราะเด็กเล็กจะชอบเล่นของเล่นที่มีสีสันสวยงาม
  • บล็อกกลวง มีขนาดใหญ่กว่าไม้บล็อกตามปกติที่จัดไว้ให้เด็กเล่นตามมุมบล็อก บล็อกกลวงจะมีน้ำหนักเบาและมีหลายชนิด ลักษณะของบล็อกกลวงจะมีด้านเปิดอยู่ด้านหนึ่งเพื่อสะดวกในการที่เด็กจะหอบหิ้วเคลื่อนย้ายได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็ก เพราะเด็กจะรู้สึกว่าตนเองมีกำลังในการเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่
  บล็อกชนิดต่างๆที่นำมาใช้เพื่อให้เด็กได้เล่น นอกจากจะจัดหามาด้วยวิธีการซื้อจากร้านขายวัสดุอุปกรณ์การศึกษาแล้ว ครูปฐมวัยอาจทำบล็อกขึ้นมาใช้เอง เช่น บล็อกกระดาษโดยใช้กล่องนม หรือกล่องกระดาษอื่นๆ นำมาห่อด้วยกระดาษที่มีสี สันสวยงาม ซึ่งเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ให้ทั้งประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่าย อาจทำบล็อกไม้ขึ้นใช้เอง และจัดไว้ในมุมบล็อก เพื่อให้เด็กได้เล่นโดยคำนึงถึงความเรียบร้อยและคุณภาพของไม้ที่นำมาประดิษฐ์
  การเล่นของเล่นหยอดบล็อก (Sorting blocks) เป็นกิจกรรมการเล่นที่ครูปฐมวัยจัดให้เด็กได้เล่นในมุมเล่นเสรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดให้เด็กเล่นอิสระตามความสนใจ ซึ่งในช่วงเวลานี้เด็กจะมีโอกาสได้เล่นอย่างสร้างสรรค์ตามมุมประสบการณ์ภายในห้อง เรียนที่จัดไว้ เช่น มุมบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติศึกษา มุมดนตรี มุมศิลปะ มุมหนังสือ มุมคณิตศาสตร์ มุมพลาสติกสร้างสรรค์ มุมบล็อก มุมเล่นน้ำเล่นทราย ฯลฯ การเล่นหยอดบล็อกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดให้เด็กเล่นที่มุมบล็อก อาจจะให้เด็กได้เล่นเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ส่วนใหญ่การเล่นหยอดบล็อกจะเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างประสาทของมือและตา ฝึกฝนการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส การสังเกต การมีสมาธิ ซึ่งส่วนใหญ่การหยอดบล็อกจะเหมาะสมในการนำมาใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในชั้นเริ่มต้น เช่น ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หรือเป็นอุปกรณ์การเล่นที่ฟ่อแม่นำไปฝึกฝนให้กับลูก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานศึกษาปฐมวัยก็ได้

  การเล่นหยอดบล็อกมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

  การเล่นหยอดบล็อก (Sorting blocks) เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆดังนี้
  • ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ในการเล่นบล็อกแต่ละครั้ง เด็กจะต้องไปหยิบบล็อกหรือเคลื่อนย้าย หอบหิ้วบล็อกและต้องจัดเก็บหลังจากเล่นเสร็จแล้ว เด็กต้องใช้กำลังและออกแรง ได้ใช้กำลังของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนแขน ขา และลำตัว ส่วนการหยอดบล็อกเด็กต้องวางบล็อกลงให้ตรงกับช่องตามรูปร่างหรือรูปทรงนั้น ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาในด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา ซึ่งเป็นการพัฒนาในด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
  • ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ บล็อกหยอดเป็นอุปกรณ์การเล่นที่มีความน่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบล็อกหยอดบางครั้งออกแบบเป็นบ้าน เป็นรถไฟหรือรถลาก เป็นตุ๊กตา ฯลฯ ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะชอบเล่นของเล่นที่มีสีสันสวยงามอยู่แล้ว ยิ่งถ้าได้เล่นของเล่นที่ตนมีความต้องการและสนใจแล้ว ย่อมทำให้มีความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน และไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
  • พัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปทรง รูปร่างเช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ครึ่งวงกลม วงรี ฯลฯ การเล่นหยอดบล็อก เด็กจะต้องสังเกตและนำบล็อกส่วนที่เป็นส่วนย่อยนำไปวางให้ตรงกับช่องว่างให้ถูกต้อง ดังนั้นเด็กจึงได้ฝึกฝนทักษะทางคณิต ศาสตร์เกี่ยวกับรูปทรง รูปร่างได้เป็นอย่างดี
  • ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนใหญ่บล็อกหยอดจะถูกออก แบบให้มีสีสันสวยงามและใช้สีที่หลากหลาย การที่เด็กมีโอกาสเล่นบล็อกหยอดทำให้สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้สีจากการเล่นบล็อกนำไปสู่การมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสีได้
  • พัฒนาทางด้านภาษา เด็กอาจเล่นหยอดบล็อก เป็นรายบุคคลหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ การที่เด็กมีโอกาสร่วมเล่นเป็นกลุ่มทำให้เด็กได้พูดคุยสนทนาและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีโอกาสได้ใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาได้ นอกจากนี้ บล็อกหยอดยังมีการเขียนคำพยัญชนะต่างๆลงในบล็อก ทำให้เด็กได้คำศัพท์จากกิจกรรมการเล่น เช่น บล็อกรูปทรงสามเหลี่ยม ก็จะเขียนคำว่าสามเหลี่ยมกำกับไว้ บล็อกรูปมะม่วงก็เขียนคำว่ามะม่วงกำกับไว้ สิ่งเหล่า นี้เป็นการบูรณาการทักษะทางด้านภาษาให้มาอยู่ในกิจกรรมการเล่น ทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะหลายๆด้านไปพร้อมกัน
  • ช่วยปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก โดยครูจะได้ฝึกให้เด็กรู้จักการเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว ช่วย เหลือเพื่อนในการเก็บของเล่น เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการช่วยเหลือ ความมีน้ำใจ ความสามัคคี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีที่ควรฝึกฝนให้กับเด็กในวัยนี้
  • ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ในขณะที่เด็กเล่นหยอดบล็อก อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่น หรือมีปัญหากับเพื่อนๆ ทำให้เด็กได้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง ทำให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองด้วย
  • ฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมตนเองหรือกำกับตนเองในการทำกิจกรรม (Self Regulation) การเล่นหยอดบล็อกทำให้เด็กได้ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง รู้จักที่จะกำหนดเวลาในการเล่นและเรียนรู้วินัยจากการเล่น สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กมีความรับผิด ชอบและกำกับตนเองในการเล่นและทำงานได้
  • ช่วยขยายเวลาในการเล่นหรือทำงานของเด็กให้ยาวนานขึ้น เด็กสนใจเล่นสิ่งที่ตนเองต้องการ และชอบกิจกรรมการหยอดบล็อก เป็นการเล่นอีกอย่างหนึ่งที่เด็กชอบ ทำให้เด็กมีสมาธิและสามารถเล่นได้นานโดยไม่เบื่อ
  • ทำให้การจัดการชั้นเรียนปฐมวัยเป็นไปอย่างราบรื่น และลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในห้องเรียน การจัดหากิจกรรมที่เด็กชอบมาให้เด็กได้เล่นในห้องเรียน ถือเป็นวิธีการควบคุมชั้นเรียนอีกวิธีการหนึ่ง เมื่อเด็กทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ ไม่มีเวลาที่จะสนใจหรือแสดงพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมในทางลบได้   
  ผู้เขียน  อาจารย์ นิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์
  จาก taamkru.com

  ของเล่นบล็อกหยอดรูปทรงลูกเต๋า เป็นพลาสติก ABS เนื้อดี สีสดใส ภายในกล่องลูกเต๋าจะประกอบด้วยบล็อครูปทรงต่างๆ 10 ชิ้น ทั้งสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ทรงกลม รูปเป็ดและอื่นๆ สามารถแกะกล่องลูกเต๋าออกมาเพื่อประกอบขึ้นมาเอง (คล้ายกับต่อจิ๊กซอว์) จากนั้นก็นำบล็อคหยอดต่างๆที่อยู่ในกล่องลูกเต๋า มาหยอดใส่บล็อกตามรูปทรงต่างๆ 

  ช่วยเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อด้วยการหยิบจับ นิ้วและมือรวมทั้งเส้นประสาทปลายนิ้วของเด็กไปด้วยกันในระหว่างที่ต่อ ส่งเสริมทักษะการใช้มือและตาให้ประสานกัน ฝึกการสังเกต ฝึกความคิดเปรียบเทียบขนาดต่าง ๆ ของรูปทรงที่แตกต่างกันในการหยอดบล็อก ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เด็กมีจิตใจที่สงบและมีสมาธิที่ยาวนานขึ้น 

  นอกเหนือจากนี้ บล็อกหยอดรูปทรงลูกเต๋ายังมีด้านที่มีของเล่นอื่นๆ เช่น แผงลูกคิด.

 • ชุดบอลเด็ก
 • ชุดบาสเก็ตบอลเด็ก
 • วิธีเจาะกระเป๋ากางเกงยีนส์
 • EP4 : ปืนลูกโป่ง
 • EP.3 ร้านอาหารรถเมล์ BY น้องนโม (LOVELYKIDSTHAI.COM)
 • EP.2 กินเฟรนฟรายแบบไม่ธรมมดา BY น้องนโม (LOVELYKIDSTHAI.COM)
 • ความสุขปลูกได้ BY น้องนโม (LOVELYKIDSTHAI.COM)
 • เที่ยวราชบุรีวันเด็ก BY น้องนโม (LOVELYKIDSTHAI.COM)
 • รีวิวตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา BY น้องนโม (LOVELYKIDSTHAI.COM)
 • รีวิวบึงฉวาก ที่เดียวได้ครบ ไม่ไกลกรุงเทพ BY น้องนโม&น้องธรรมะ (ร้าน LOVELYK
 • แบ่งปันกัน BY น้องนโม&น้องธรรมะ (ร้าน LOVELYKIDSTHAI)
 • สวนสนุกในร่มจากญี่ปุ่น Kidzoona หรือ คิดส์ซูน่า
 • เที่ยวสงกรานต์ย้อนยุค ---- เมืองโบราณ สมุทรปราการ
 • คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ (Kidzania Bangkok)
 • คาเมล รีพับบลิค, จังหวัดเพชรบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ของเล่น Tooney Venue (Toy Museum), จังหวัดนนทบุรี
 • อุทยานการเรียนรู้ TK Park, กรุงเทพฯ
 • 12 วิธีสร้างสุขให้ลูกน้อย
 • 6 อัศวินกลุ่มอาหาร...ต้านภูมิแพ้
 • รีวิว FUNfesta สวนสนุกในร่ม ---- โรบินสัน ศรีสมาน
 • ทำไมเด็กถึงชอบแอลซ่า?
 • หน้าเด็กเปรี้ยว
 • เปลญวณ DIY
 • เทคนิคการสอนว่ายน้ำเด็ก
 • เทคนิคการใช้เครื่องพ่นยากับเด็กเล็ก
 • เทคนิคการหายใจเมื่อเริ่มเจ็บท้อง
 • เคล็ดลับ เมื่อลูกกินยากช่างเลือก
 • สมุนไพรคลายหวัด แก้ไข้ช่วงตั้งครรภ์
 • 5 อาหารเสี่ยง ที่แม่ท้องควรเลี่ยง
 • วิธีรับมือกับ 4 อาการป่วยของลูกน้อย
 • วัคซีนลำดับแรก สำหรับคุณแม่ท้อง!!
 • รังสีเอ็กซ์เรย์ เสี่ยงมะเร็งกับทารกในอนาคตหรือไม่?
 • แม่ท้องกับอาการท้องผูกอันตรายกับทารกในครรภ์หรือเปล่า???
 • เด็กพูดจาหยาบคาย
 • ฟัง MP3 ดังและนานเกินไป มีผลเสียต่อลูกในครรภ์
 • เคล็ดลับการเดินทางโดยทางเครื่องบินสำหรับเด็กเล็ก
 • เรามาดูความสำคัญของคำว่า "การเล่น" และ "พัฒนาการเด็ก"
 • หวานแบบไหน เหมาะกับแม่ตั้งครรภ์
 • สอนอะไรให้ลูกดี ก่อนวัย 3 ขวบ
 • ตั้งครรภ์ ก็สวยสดใสได้
 • กินคลายปัญหาหลังคลอด
 • 5 วิธีดูหนังให้สนุกสไตล์แม่ท้อง
 • ลูกขาดน้ำ...อันตราย
 • มหัศจรรย์ของเล่น...จากสิ่งแวดล้อม
 • ดูดนิ้ว นิสัยนี้หนูเลิกได้
 • 8 เคล็ดลับทำให้ลูกนอนหลับได้ง่ายขึ้น
 • ประสาทสัมผัสฝึกได้ในทุก ๆ วันของชีวิต ประสาทสัมผัสกับการเรียนรู้
 • มื้อแรกของหนู
 • ไวรัสโรต้า อาจทำลูกรักพัฒนาการชะงัก
 • อิทธิพลของพ่อ ที่มีต่อลูกสาว
 • รู้ทัน 2 เชื้อโรคร้าย…เพื่อปกป้องลูกรัก
 • รักจะเลี้ยงสัตว์ ต้องรู้จักความปลอดภัย
 • 5 ปัญหายอดฮิต เรื่องพูดของลูก
 • คลอดในน้ำ ทางเลือก แม่คลอดธรรมชาติ
 • พัฒนาการด้านการได้ยินของลูกน้อย
 • เทคโนโลยี เสี่ยงทำลูกก้าวร้าว
 • เมื่อแม่ตั้งครรภ์เป็นหอบหืด
 • 3 สารเคมี ที่แม่ท้องต้องระวัง
 • พลิกตัวสิลูก
 • ไข้ออกผื่น ในเด็กเบบี๋
 • ความรุนแรงชะงักพัฒนาการเด็ก
 • ถ้าลูกสาววัยรุ่นมาบอกคุณแม่ว่าอยากแต่งหน้าไปโรงเรียน คุณแม่จะว่าอย่างไรคะ?
 • ถ้าลูกสาววัยรุ่นมาบอกคุณแม่ว่าอยากแต่งหน้าไปโรงเรียน คุณแม่จะว่าอย่างไรคะ?
 • สอนให้ลูกรู้ค่าของเงิน
 • เมื่อความรักของพ่อแม่กลายเป็นพิษ
 • เมื่อลูกเบื่ออาหาร ให้เพิ่มมันฝรั่งลงในอาหาร
 • ช่วยสอนให้ทำการบ้าน ก่อนที่จะสายเกินไป
 • ช่วยลูกให้เลิกตื่นนอนสายได้อย่างไร
 • จุกหลอกมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร ????
 • 7 เคล็ดลับการใช้ยาเด็ก
 • 6 กลยุทธ์การฝึกเป็นคุณพ่อมือใหม่
 • มารู้จักวัคซีนในเด็กกันเถอะ
 • ฝากเลี้ยงเนอสเซอรี่ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง ????
 • ทำอย่างไรให้การเรียนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
 • จะขลิบปลายจำปี ให้ลูกดีหรือไม่
 • ความรู้เรื่องเครื่องปั้มนม
 • การลงโทษลูกโดยการไม่ตี แต่ได้ผลดี
 • ฝึกให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง
 • กินนมแม่กลางคืน ไม่ทำให้ฟันผุเพิ่มขึ้นค่ะ
 • การเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกอายุ 3-6 ปี
 • การเล่นของลูก และวิธีเลือกซื้อของเล่น
 • การให้นมแม่ช่วยเยียวยาบาดแผลในใจ
 • เลือกที่เที่ยวให้เหมาะสมสำหรับเด็ก
 • ผลเสียของเด็กจากการดูทีวี
 • เตรียมลูกน้อยก่อนไปโรงเรียน
 • ผลเสียของการทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมากเกินไป
 • 5 อันดับวัคซีนที่แม่ท้องควรฉีดระหว่างตั้งครรภ์
 • ผลเสียของการดื่มน้ำอัดลม
 • การผ่าคลอด
 • อันตราย! ของฟันผุในวัยเด็ก
 • ความรู้เกี่ยวกับ เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seats)ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้
 • 20 เทคนิคง่ายๆ ในการให้นมลูก
 • ถ้าเด็กท้องเสีย คุณแม่ควรทำอย่างไร
 • ลูก สะอึก! แก้ได้ด้วยวิธีง่ายๆ
 • ทำไมลูกไม่ยอมพูด
 • 6 วิธีง่าย ๆ ช่วยให้คุณลูกชอบเรียนหนังสือ
 • สี ก็มีส่วนในการสร้างพัฒนาของเด็กเหมือนกันน่ะ เนียะ !
 • การนอนช่วยสร้างพัฒาการให้เด็ก ๆ เป็นเรื่องสำคัญ !
 • ปัญหากลิ่นอับในเสื้อผ้าเด็ก เป็นปัญหาที่ไม่เล็กสำหรับทุกบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแ
 • ชนิดและความแตกต่างของเสื้อผ้าเด็ก
 • 4 เทคนิค สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์
 • เคล็ดลับดูแลเจ้าตัวน้อยแรกเกิด
 • การติดตั้ง “คาร์ซีท” ที่ถูกต้องหากพ่อแม่บางท่านยังไม่ทราบ
 • เลือกเสื้อผ้าให้ลูกอย่างไรห่างไกล "ผื่นภูมิแพ้"
 • ISR เทคนิคสอนเด็กว่ายน้ำ ป้องกันเด็กจมน้ำ
 • เล่นหยอดบล็อก (Sorting blocks) เสริมพัฒนาการลูกรัก
 • วิธีเลือกและใช้ คาร์ซีท ( Car seat )
 • 5 วิธีเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาเป็นโปรแกรมเมอร์
 • การดูแลรักษาเสื้อผ้าเด็กอ่อน
 • คำแนะนำการบีบ เก็บ ถนอม น้ำนมแม่
 • 4 เทคนิคช่วยให้ลูกนอนหลับได้นานขึ้น
 • เมื่อลูกมีอาการละเมอเดินจากที่นอนจะทำอย่างไร
 • 8 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโรต้า
 • แว่นกันแดดเด็ก ไอเทมหน้าร้อนสุดฮิปสำหรับคุณหนู ๆ
 • นมแม่ สารอาหาร และความสะอาด เรื่องที่คุณแม่ต้องไม่พลาด
 • พร้อมหรือยัง…คว่ำ คืบ คลาน…แล้วนะ
 • หยุด! พฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อโรคจากการกิน
 • กินนมเท่าไร? ถึงจะ (ดี) พอ
 • ลูกน้อยแหวะนมเพราะ กรดไหลย้อน หรือเปล่า?
 • มะม่วงปั่น…อร่อยเหาะ
 • แก้นิสัยลูกชอบเถียง
 • พัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 4 – 5 ปี
 • หยุดลูกกัดหัวนมแม่
 • ตามหาความสุขในยุควิกฤติ… ว.วชิรเมธี
 • 7 ข้อห้ามหลังคลอด
 • กินให้ดี..เพื่อลูกน้อยในครรภ์
 • 3 ข้อคิดก่อนตัดสินใจมีสัตว์เลี้ยงเมื่อลูกยังเป็นเด็กทารก
 • ทารกวัยแรกเกิดฟังเพลงโมสาร์ทบ่อยๆ จะเพิ่มความฉลาดได้ไหม
 • ฟื้นฟูผิวสวยหลังคลอด
 • คืนที่ลูกนอนไม่หลับ จะกล่อมลูกอย่างไรดี
 • ศิลปะพัฒนาสุขภาพจิต
 • ท้องร่วง...โรคยอดฮิตของหนู ๆ
 • ยุทธการสู้แดด ก่อนพาลูกเที่ยวทะเล
 • รับมือ...ผื่นหน้าร้อน
 • รักลูกให้เป็น ต้องรักอย่างไร
 • 4 ข้อคิดเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กให้ลูกวัย 1-3 ขวบ
 • 10 อุบัติเหตุที่แม่ท้องต้องระวัง
 • 5 วิธีสอนลูกรู้จักค่าของเงิน
 • แตงโม แดงจัดฉีดสีหรือไม่
 • เด็กยุคใหม่ ภาวะควบคุมตัวเองต่ำ
 • 8 อันตราย ! แม่ท้องต้องระวัง
 • สิ่งสำคัญ..ก่อนให้ลูก ทาครีมกันแดด
 • ธัญพืช อาหารดี ๆ ของแม่ตั้งครรภ์
 • ทำไมเด็กไม่กินผัก...ปัญหานี้มีคำตอบ
 • 8 เคล็ดลับ ให้นมแม่ได้สำเร็จ
 • ภัยเงียบที่ต้องระวัง..ไส้ติ่งอักเสบในเด็กเล็ก
 • โรคหวัดในเด็ก
 • เด็กเล็กกับการแปรงฟัน
 • หยุดกังวลใจเรื่องแผลผ่าคลอด
 • คลอดธรรมชาติเจ็บน้อยกว่าคลอดแบบผ่าตัด
 • วิธีดูแลสุขภาพคุณแม่ “คลอดปกติ” กับ “คลอดแบบผ่าตัด”
 • เริ่มนับเวลาที่จะได้พบหน้าลูกแม่
 • ยาป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด
 • เริม VS คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์
 • ถ้าตั้งครรภ์หลังอายุเกิน 35 ปีจะมีผลกับทารกในครรภ์อย่างไร
 • ท้องนอกมดลูก ป้องกันได้
 • ทำไมถึงแท้งลูก
 • อยากตั้งครรภ์แล้วแต่กินยาคุมกำเนิดมานานต้องเตรียมตัวอย่างไร
 • เมนูสลัดรวมพลัง &โครเก็ตเจ้าปลาน้อย
 • ข้าวกล้องเด็กน้อย
 • เมนูไข่น้ำเนื้อนุ่ม
 • เมนูแกงจืดเด็กเส้น
 • แตงโมคลายร้อน (Mother&Care) เพื่อลูกน้อย
 • เรื่องหวานชื่นของลูกกับจุกนมหลอก
 • กินนมแม่แต่ยังท้องผูก
 • นอนกลางวัน สำคัญจริงหรือ
 • กินนมแม่แต่ยังท้องผูก
 • การเลี้ยงดูลูกในแนวทางของคนญี่ปุ่น
 • ออมเงิน ออมอนาคต
 • จะรู้ได้อย่างไร ว่าลูกพร้อมแล้วหรือยัง
 • บุก NICU ห้องดูแลคุณหนูคลอดก่อนเกณฑ์
 • รู้จักกับ โรคลมแดด
 • บุก NICU ห้องดูแลคุณหนูคลอดก่อนเกณฑ์
 • รับมือภาวะเด็กคลอดก่อนกำหนด
 • เมื่อเจ้าตัวดีขี้โมโห...
 • Magical Massage นวดให้หนูนอนสบาย
 • ไขปัญหา...เมื่อเจ้าหนูขี้กลัว
 • จับสังเกตสุขภาพของเบบี๋
 • เมื่อเจ้าตัวดีกระดูกหัก
 • จับสังเกตสุขภาพของเบบี๋
 • เมื่อลูกน้อยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • เรื่องอึ! ของวัยเบบี๋
 • ระวัง..ภาวะตกเลือดหลังคลอด
 • พ่อครับ ทำไมไม่มีแม่
 • ระวัง..ภาวะตกเลือดหลังคลอด
 • ผาดโผนเกินไปหรือเปล่านะ
 • ปลูกรักในใจลูก
 • ผาดโผนเกินไปหรือเปล่านะ
 • นอนถูกท่าช่วยพัฒนาการเรียนรู้
 • ทำไม...นมแม่ดีที่หนึ่งเลย
 • อีสุกอีใส ต้องใช้วัคซีนหรือเปล่านะ
 • อย่างไรที่เรียกว่าเติบโตสมวัย
 • เทคนิคการดูแลความสะอาดของเจ้าหนูแรกเกิด
 • เจ้าหมาน้อย...พันธุ์ดุ
 • เทคนิคการดูแลความสะอาดของเจ้าหนูแรกเกิด
 • หนูเกลียดมะเขือเทศ
 • รักลูกให้ตี ดีจริงหรือ
 • รับมือกับวัยต่อต้านอาหาร
 • อาหารเสริมที่โฆษณาในทีวี
 • เทคนิคง่ายๆ สร้างเสริมวินัยให้กับลูกน้อย
 • หลากคำถามกับออทิสติก
 • เมื่อลูกชายไม่ถูกกับพ่อ
 • หลากคำถามกับออทิสติก
 • รักนะ...เจ้าเด็กดื้อ
 • อยากรู้ไหม ว่าลูกน้อยคิดอะไรอยู่
 • เอาชนะภูมิแพ้ แค่เรื่องง่ายๆ
 • พัฒนาการทารกน้อยเดือนที่ 4
 • พัฒนาการเดือนที่ 6 เริ่มเรียนรู้โลกภายนอก
 • พัฒนาการเดือนที่ 5 เจ้าหนู...พลิกตัวคล่องแล้ว
 • พัฒนาการเดือนที่ 7 เจ้าหนูอยากรู้....เริ่มสำรวจโลกใกล้ตัว
 • พัฒนาการเดือนที่ 9 ผู้ใหญ่ตัวน้อย
 • พัฒนาการเดือนที่ 8 สิ่งรอบตัวเร้าใจ
 • พัฒนาการเดือนที่ 10 เป็นตัวของตัวเอง
 • ห่อตัวลูกน้อยให้อบอุ่น
 • พัฒนาการเดือนที่ 11 หนูทำได้นะ
 • นมแม่กับ BPA
 • พัฒนาการเดือนที่ 12 เย้! หนูเดินได้แล้ว
 • นมแม่กับ BPA
 • ลูกน้อยร้องเพราะอะไร
 • เย้! ฟันหนูขึ้นแล้ว
 • ลูกน้อยร้องเพราะอะไร
 • นิสัยไม่ดี เลิกเสียทีเถอะลูก
 • คู่มืออาหารวัยขวบปีแรก
 • นอนกับลูก อบอุ่นแต่อันตราย
 • ออกกำลังกาย รับลมหนาวกันเถอะ
 • โรคหัวใจในเด็ก น่ากลัวหรือไม่
 • แม่ท้องกับความเชื่อโบราณ
 • คำถามที่คุณพ่อ (มือใหม่) อยากรู้
 • เมื่อตาดีๆ ต้องมีแผล
 • คำถามที่คุณพ่อ (มือใหม่) อยากรู้
 • เลี้ยงเด็กยุคใหม่ ต้องใช้สันติวิธี
 • เมื่อลูกป่วยหลังงานปาร์ตี้
 • เมนูอร่อยจากผักผลไม้
 • นอนถูกท่าช่วยพัฒนาการเรียนรู้
 • เมนูอร่อยจากผักผลไม้
 • ฉลองปีใหม่ด้วยกิจกรรมแบบนี้สิ..พวกหนูชอบนะ!
 • ความคิดสร้างสรรค์ สร้างได้ผ่านการเล่น
 • ฉลองปีใหม่ด้วยกิจกรรมแบบนี้สิ..พวกหนูชอบนะ!
 • เรื่องป่วยของลูก ที่พ่อต้องรู้!
 • ดูพ่อทำดี แล้วทำดีให้พ่อดู
 • 20 กิจกรรมดีๆ ที่คุณพ่อสามารถทำกับลูกได้
 • อาบน้ำสระผมให้ลูกน้อย ไม่ใช่เรื่องยาก
 • สุดยอดคุณพ่อ...คุณก็เป็นได้
 • ภูมิแพ้...หนูไม่แพ้นะ
 • นมแพะกับนมแม่
 • คู่มือเล่นกีฬาแบบปลอดภัย
 • เด็ก ๆ จะ ออกกำลังกายเมื่อไรดี
 • เมื่อลูกรักมีน้ำหนักมากเกินไป
 • ทำไมลูกดื้อ เกิดอะไรขึ้นกับสมอง
 • อุ้มลูกรักแบบถูกวิธี สานสัมพันธ์แม่ลูก
 • กฎหมายกับครอบครัว
 • ทฤษฎีสมองซีกซ้าย สมองซีกขวา
 • เล่นเสริมสมองให้เจ้าหนูในขวบปีแรก
 • ทฤษฎีพหุปัญญา Theory of Multiple Intelligences
 • ทฤษฎีพหุปัญญา Theory of Multiple Intelligences
 • เล่นเสริมสมองให้เจ้าหนูในขวบปีแรก
 • 4 เคล็ดลับในการเลือกของเล่นให้ลูกน้อย
 • สอนใ้ห้ลูกรู้จักคำว่า แพ้
 • สำลี ตัวช่วยผิวสะอาด ที่มองข้ามไปไม่ได้
 • Slow Life ใช้ชีวิตแบบช้าแต่ชัวร์
 • น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยของทารกวัยแรกเกิด – 1 ขวบ
 • 4 ข้อคิดเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กให้ลูกวัย 1-3 ขวบ
 • ให้ลูกกินอาหารเสริมในช่วง 6 เดือนแรก ทำให้ลูกเป็นโรคภูมิแพ้
 • เล่นกับลูกให้บ่อยๆ ลูกจะฉลาดกว่าจริงเหรอ
 • มาเตรียมอุปกรณ์ในห้องนอนลูกดีกว่าค่ะ
 • เล่นกับลูกให้บ่อยๆ ลูกจะฉลาดกว่าจริงเหรอ
 • มาเตรียมอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำให้ลูกดีกว่าค่ะ
 • 10 ข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • มาเตรียมอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำให้ลูกดีกว่าค่ะ
 • พูดคุยกับลูกเวลาลูกดูดนมทำให้ลูกรักเรามากขึ้นได้จริงเหรอ
 • 5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับนมแม่
 • เราจะดูแลเต้านมและหัวนมตัวเองอย่างไรในช่วงให้นมลูก
 • ทำไมเวลาลูกดูดนมเสร็จต้องให้ลูกเรอทุกครั้ง
 • เด็กทารกแรกเกิดต้องกินนมแค่ไหนถึงจะพอ
 • จะรู้ได้ไงว่าลูกร้องเพราะหิวนม
 • เด็กทารกแรกเกิดต้องกินนมแค่ไหนถึงจะพอ
 • ปัญหาการแพ้นมในเด็กทารก
 • หลังคลอดลูกแล้วสามารถเบิกเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมได้หรือเปล่า
 • 3 ข้อคิดก่อนตัดสินใจมีสัตว์เลี้ยงเมื่อลูกยังเป็นเด็กทารก
 • ทารกวัยแรกเกิดฟังเพลงโมสาร์ทบ่อยๆ จะเพิ่มความฉลาดได้ไหม
 • เมื่อคุณแม่ล้มป่วยแล้วยังควรให้ลูกกินนมแม่ต่อไหม?
 • ทารกวัยแรกเกิดฟังเพลงโมสาร์ทบ่อยๆ จะเพิ่มความฉลาดได้ไหม
 • น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยของทารกวัยแรกเกิด – 1 ขวบ
 • เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลูกจะฉลาดกว่าเลี้ยงด้วยนมผงจริงเหรอ?
 • น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยของทารกวัยแรกเกิด – 1 ขวบ
 • กฎหมายสิทธิเด็ก
 • “การรังแกกัน” ของเด็ก